przejdź do Sochaczew.pl
40063 odwiedzin

O szkole

A A A

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999r. Powstało na bazie najstarszej szkoły podstawowej w mieście, przejmując jej budynek, mienie i kadrę nauczycielską, po części także tradycję i atmosferę tego miejsca. Bowiem szkoła podstawowa, z której się wywodzimy istniała od co najmniej 1916 roku. Fakt ten potwierdza najstarsza kronika spisywana przez panią Stefanię Kotłowską od 1931 roku.

W roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum uczy się 376 uczniów w 17 oddziałach. Nad ich edukacją i wychowaniem piecze sprawuje 54 nauczycieli, w tym 35 dyplomowanych, 16 mianowanych, 3 kontraktowych i 1 stażystka. Wykształcenie wyższe magisterskie posiada 53 nauczycieli, wyższe zawodowe 1. Wielu z nich uzyskało kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu po ukończeniu studiów podyplomowych. W szkole zatrudnionych jest również 26 pracowników administracji i obsługi.

Szkoła posiada 26 dobrze wyposażonych pracowni w tym 3 internetowe, 4 do nauki języków obcych w grupach, skomputeryzowaną bibliotekę z bogatymi zbiorami książkowymi i audiowizualnymi, czytelnię z Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicę ze stołówką, 2 sale gimnastyczne (w tym jedną nową oddaną do użytku w 2008r) i siłownię. Gimnazjum inwestuje w sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, komputery z dostępem do Internetu w salach lekcyjnych, rzutniki i inne nowoczesne pomoce w tym wizualizer, oprogramowania do nauczania informatyki, matematyki i geometrii (Cabri), mikroskopy, wysokiej klasy sprzęt sportowy.

Zajęcia w szkole trwają od godz. 8.00 do 16.00.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczyciele opracowali programy własne i innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Młodzież uczy się w klasach realizujących programy edukacji matematyczno-informatycznej, językowej, podstaw ratownictwa medycznego, ekologicznej, biologicznej, humanistycznej, artystycznej i sportowej (judo, piłka ręczna, siatkowa, koszykowa).

W pracy dydaktycznej szkoła kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i zachęca uczniów do aktywności intelektualnej, poznawczej i społecznej, poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności właściwego wykorzystania czasu wolnego oraz wyrównania szans. Nauczyciele organizują dla uczniów wiele zajęć dodatkowych – warsztaty informatyczne, humanistyczne, dziennikarskie, matematyczne, biologiczne, ekologiczne, medyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka nożna, siatkowa, ręczna, zajęcia w siłowni, gimnastyka korekcyjna. W szkole działa również koło plastyczne, zespół wokalno-muzyczny, odbywają się zajęcia Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach doradztwa zawodowego. Młodzież prowadzi badania hydrologiczne Bzury w ramach programu GLOBE pod patronatem NASA. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych uczestnicząc w Szkolnych Kołach Naukowych pod patronatem Akademii Uczniowskiej, uczestniczą w Festiwalach Nauki oraz zajęciach laboratoryjnych na wyższych uczelniach. Uczniowie wydają także gazetkę szkolną „Gimpress”, która cieszy się dużym wzięciem i uzyskuje uznanie we wszystkich konkursach dziennikarskich organizowanych przez miasto i powiat. W szkole funkcjonuje także Klub 8 – Młodzieżowy wolontariat promujący działalność na rzecz innych ludzi. Dla chętnych uczniów odbywają się zajęcia z różnych przedmiotów w ramach projektu unijnego „Zagrajmy o sukces”. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie szkoła zakupiła nowe oprogramowanie do nauki matematyki. Szczególną opieką zostali otoczeni uczniowie z dysleksją rozwojową. Uruchomiono dla nich specjalne zajęcia reedukacyjne. Z problemem tym zostali zapoznani rodzice, którzy otrzymali broszurę informacyjną na temat dysleksji i wskazówek do pracy. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna i konsultacje ze wszystkich przedmiotów. Z pomocy pedagoga i psychologa korzystają na co dzień uczniowie i rodzice.

Nauczyciele z uczniami podejmują wiele inicjatyw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Do tradycji należy już realizacja takich projektów jak: Tydzień Matematyczny, Tydzień Ekologiczny, Tydzień Przyrodniczy, Tydzień Języków Obcych, Tydzień Edukacji Globalnej, Tydzień Kariery, Tydzień Bibliotek, Dni Kultury.

Szkoła inspiruje uczniów i stwarza szerokie możliwości uczestnictwa w różnorodnych konkursach. Dowodem na to są sukcesy uczniów w przeszłości i obecnie w konkursach przedmiotowych na etapie rejonowym i wojewódzkim, konkursach ogólnopolskich – literackich, artystycznych, językowych, ekologicznych, naukowo-badawczych, wiedzy o Unii Europejskiej i Patronie. W nagrodę uczniowie wyjeżdżali do Brukseli, Norwegii, Egiptu, otrzymywali cenne nagrody rzeczowe i dyplomy. Młodzież gimnazjum chętnie uczestniczy we wszystkich konkursach powiatowych, miejskich, międzyszkolnych uzyskując w nich czołowe miejsca bądź wyróżnienia.

Uczniowie odnoszą także sukcesy w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych na różnych szczeblach, od międzynarodowych w judo po ogólnopolskie w lekkiej atletyce i regionalne, makroregionalne, powiatowe w piłce ręcznej i siatkowej. Wielu uczniów kontynuuje po ukończeniu gimnazjum naukę w szkołach mistrzostwa sportowego i trenuje w klubach sportowych w Warszawie. W Gimnazjum prężnie działa Klub Olimpijczyka propagujący wychowanie przez sport. Z inicjatywy klubu zorganizowano już wiele spotkań młodzieży z różnych szkół z polskimi medalistami i olimpijczykami.Dwukrotnie byliśmy współorganizatorami Międzynarodowego Turnieju Judo Juniorek i Juniorów im. T. Naskręta. Zorganizowaliśmy także Ogólnopolskie Dni Olimpijczyka.

Szkoła dobrze przygotowuje uczniów do egzaminu gimnazjalnego. W celu osiągnięcia lepszych wyników organizowane są dla nich testy diagnostyczne w klasach I i II oraz badania kompetencji z różnych przedmiotów w klasach trzecich – tzw. „środowce”. Młodzież przystępuje również do próbnych egzaminów gimnazjalnych. Ich wyniki są szczegółowo analizowane i stanowią podstawę do dalszej pracy. Dzięki tym działaniom gimnazjum legitymuje się bardzo wysokim EWD tj. edukacyjną wartością dodaną, czyli ogromną pracą nauczycieli, dzięki której uczniowie osiągają lepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego od tych z jakimi przychodzą do szkoły.

Gimnazjum Nr 1 jest członkiem Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi.Obliguje nas to do szczególnej aktywności i twórczego oddziaływania min. w zakresie prowadzenia przez uczniów prac naukowo-badawczych. Od 2009 roku należy do Towarzystwa Szkół Przodujących, a także do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II . Otrzymała również tytuł Szkoły Uczącej się, Szkoły w której działa Akademia Uczniowska, Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją, a także certyfikat Szkoły z Klasą, Nauczyciel z Klasą i Uczeń z Klasą.

Dużym wyzwaniem dla społeczności Gimnazjum Nr 1 jest również Patron Szkoły. To zaszczytne imię Jana Pawła II razem ze sztandarem szkoła otrzymała w dniu 22 maja 2002r. Uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru zaszczycił swoją obecnością biskup Alojzy Orszulik, władze miasta, przedstawiciele placówek kulturalnych i oświatowych. Oficjalne uroczystości poprzedziła msza święta, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i liczne grono rodziców. Na tę okoliczność młodzież przygotowała piękny, refleksyjny program słowno-muzyczny „Prawdziwie wielki jest ten człowiek….”. Powyższe słowa Jana Pawła II „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”, widnieją w holu wejściowym do szkoły i stanowią istotną myśl przewodnią programu wychowawczego szkoły. Zawiera on ponadto treści patriotyczne i obywatelskie, szacunek do tradycji narodowych i uniwersalne wartości etyki chrześcijańskiej. W programie wychowawczym kładziemy także duży nacisk na wychowanie w duchu kultury, na przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska, państwa i w zjednoczonej Europie narodów. Do tradycji szkoły należą Gimnazjady sportowe, uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet gimnazjalistów, szkolne i klasowe Wigilie, śniadania wielkanocne, bale połowinkowe dla klas drugich, bal gimnazjalny, urodziny gimnazjum, Święto Szkoły, Dzień Patrona. Młodzież gimnazjalna także chętnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach np. Sprzątanie Świata, WOŚP, Góra Grosza. Tradycją szkoły SA także wycieczki edukacyjne krajowe i zagraniczne, „zielone szkoły”, wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, lekcje muzealne. Szczególną popularnością cieszą się wyjazdy językowe organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Młodzieży, podczas których uczniowie gimnazjum wizytują szkoły w innych państwach, zapoznają się z zasadami funkcjonowania szkół i mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

Szkoła dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciele gimnazjum aktywnie współdziałają z różnymi instytucjami na terenie miasta i powiatu. W ostatnim roku zorganizowała Powiatowy Konkurs Plastyczny i Wiedzy poświęconej Janowi Pawłowi II, Miejski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas szóstych, Mikołajkowy Turniej w Piłkę ręczną, spotkania z olimpijczykami. Była również współorganizatorem Powiatowej Konferencjo Odkrywania Talentów.

W podejmowaniu różnorodnych akcji, projektów i organizowaniu w gimnazjum konkursów wewnętrznych i zewnętrznych szkołę wspiera Rada Rodziców. Rada Rodziców jest otwarta na propozycję nauczycieli i dyrekcji zmierzające do szerokiego aktywizowania uczniów w różnych dziedzinach, chętnie funduje nagrody i wyjazdy uczniów na zawody, konkursy stwarzając im tym samym szerokie możliwości rozwoju.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość